SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Catàleg de llibres

POT COMPROVAR LA DISPONIBILITAT D'AQUESTS I ALTRES LLIBRES A

Llibreria Cristiana


 DE LA NADA A LA NATURALEZA

Dr. E. H. Andrews

Una excel·lent introducció i guia general al debat Creació/Evolució, en la que es presenten les diverses qüestions que pertanyen al debat, des de la mateixa base química de la vida material fins la vida per si mateixa, i des del registre fòssil fins a la història de la terra. A més, inclou una valuosa consideració de la mateixa arrel del problema: la qüestió de la natura del mètode científic i de la seva relació amb la qüestió dels orígens. 143 pàgs.
Ed. Peregrino, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 1988.
ISBN 84-86589-07-X
Comandes a:
EUROLIBROS
Apartado 19
13350 MORAL DE CALATRAVA (Ciudad Real) ESPAÑA
Tel./FAX (926) 33 80 02


EL ORIGEN DE LA BIBLIA

Dr. Willem J. Ouweneel, red.
Willem J. J. Glashouwer, ed.

La Bíblia és un llibre únic en la història de la humanitat. La història del seu origen és singular. Al menys quaranta escriptors la van redactar, vivint en cultures, ambients i èpoques molt diferents, treballant apart els uns dels altres, sense un previ acord ni un pla prèviament concertat. Això no obstant, la Bíblia exhibeix una excepcional harmonia i continuïtat. Altres aspectes de la Bíblia són la seva actualitat, la seva incomparable difussió, la seva transmissió del text original i el seu caràcter literari i moral.
En l'
Origen de la Biblia es dedica atenció a tots aquests aspectes, el que no obsta que llurs autors tinguin en compte les crítiques i objeccions que s'han presentat a la Bíblia des de tot tipus de criteris literaris i des de diferents postures filosòfiques sobre la història, donant-les-hi una resposta plena.
És un llibre per al home reflexiu del nostre temps que vol introduir-se en la història de l'origen i en el significat del llibre més singular del món.


 LOS «HOMBRES SIMIOS» - ¿Realidad o ficción?

Malcolm Bowden

Anàlisi crítica i erudita de les evidències generalment presentades per recolzar les pretensions de que l'home prové dels simis mitjançant evolució biològica. Aquesta obra, que és una recerca dels informes originals dels investigadors antropòlegs, fa una anàlisi detallada de les recerques de camp i de laboratori, traient a la llum pública tota una sèrie de fets que exhibeixen l'esterilitat de totes les preteses proves de l'origen simi de l'home. 15 x 22 cm, 302 pàgs, 65 il·lustracions, i índexos temàtic, d'il·lustracions i analític. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1984.
ISBN 84-7228-819-6


¿SON FIDEDIGNOS LOS DOCUMENTOS DEL NUEVO TESTAMENTO?

F. F. Bruce

En aquesta obra el professor Bruce analitza la fiabilitat històrica dels documents del Nou Testament, la seva antiguitat i les seves característiques literàries, el mateix que el seu contingut. Toca les evidències mateixes dels antics manuscrits cristians, els testimoniatges dels primers Pares de l'Església, i les evidències procedents de camps no cristians d'aquell mateix temps, com l'historiador jueu Flavi Josefo, historiadors romans, i la literatura jueva de l'època. Presenta a més les evidències arqueològiques en qüestions com la de l'autenticitat de passatges com el de Betesda en l'Evangeli de Joan, i il·lumina la enorme cura i el detall històric i terminològic en el Llibre dels Fets, escrit evidentment per un testimoni immergit en aquell món i en aquells llocs, el metge Lluc. 20 x 13 cm, 117 pàgs. Ed. Caribe, Miami, 1972.
D.L. B. 29.091-1972.


 1.
CREACIÓN, EVOLUCIÓN Y EL REGISTRO FÓSIL

Duane T. Gish, Ph. D., i altres.

Amb les seves discontinuïtats sistemàtiques i regulars que separen els grups de vida fossilitzada del passat d'una manera ben clara, el registre fòssil ens dóna una evidència planera de la creació específica dels diferents grups de vida, i testimonia l'absència total de transmutacions d'un a altre grup mitjançant evolució. 139 pàgs. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1979.
ISBN 84-7228-465-4


 2.
GEOLOGÍA: ¿ACTUALISMO O DILUVIALISMO?

Henry M. Morris, Ph. D., i George Grinnell, M.A.

Aquesta monografia és la feliç combinació de la tasca de Grinnell, un historiador de la ciència, i de Morris, que és hidròleg. Grinnell fa un estudi històric del veritable origen del modern pensament geològic i de les seves implicacions, i assenyala que el rebuig del diluvialisme anterior a Lyell no va ser causat per que sorgissin de noves dades, sinó per la supressió selectiva de part d'ells, i a la reinterpretació d'altres, tot sobre la base d'un gradualisme filosòfic pres a priori. L'actualisme geològic no és pas una conclusió científica, sinó que és una premissa filosòfica. Morris fa una anàlisi de la natura realment cataclísmica de les formacions geològiques, i dóna evidència de la necessitat d'una explicació cataclísmica diluvial. També s'exposa la interpretació diluvialista dels depòsits fossilífers, que consitueixen la clau de moltes de les característiques que no permeten cap altra interpretació. 128 pàgs. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona) ESPANYA, 1980.
ISBN 84-7228-515-4


3.
LAS DATACIONES RADIOMÉTRICAS: CRÍTICA

Harold S. Slusher, D. Sc., y Robert L. Whitelaw, M. Sc.

Aquesta monografia està dividida en dues seccions. La primera és del geofísic doctor Slusher, i dóna una excel·lent anàlisi de les bases apriorístiques, dels mètodes i de les conclusions de les datacions radiomètriques. ¿De debó té la terra cinc mil milions d'anys? A la llum d'aquesta anàlisi, la resposta és que aquests mètodes no permeten arribar a una conclusió com aquesta. La segona secció dóna una anàlisi global de les datacions radiocarbòniques, la seva teoria i pràctica, portades a terme des que en el 1959 Willard F. Libby començà a utilitzar aquest mètode. El resultat és una sorprenent confirmació del registre bíblic, com ho mostra l'estudi atent d'aquesta secció. 152 pàgs. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1980.
ISBN 84-7228-528-6


 4.
ORIGEN Y DESTINO DEL CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA

Thomas G. Barnes, D. Sc.

Aquesta monografia, resultat dels estudis d'un distingit professor de física a la Universitat de Texas, confirma d'una manera clara els resultats establerts a les monografies anteriors. Hauria de fer reflexionar de debò a molts en aquesta època que ha vist la sistemàtica ridiculització del Bisbe Usher pel seu càlcul de l'edat del món en base de la cronologia bíblica. L'estudi rigorós de les propietats i de les característiques del camp magnètic de la terra imposa un límit màxim a l'edat d'aquesta ... prou recent. 106 pàgs. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1981.
ISBN 84-7228-584-7


 5.
TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA: CRÍTICA

Duane T. Gish, Ph. D.

Gish, doctor i investigador per molts anys en el camp de la bioquímica, exposa en aquesta monografia unes consideracions serioses. Són moltes les fites a les que se ha arribat en el camp de la bioquímica. Però cal tenir cura a fer una distinció entre les fites en el camp de la química (i la aplicació d'aquests coneixements a l'obtenció de complexos productes bioquímics a laboratoris, mitjançant l'aplicació de complicades tècniques en condicions d'un control extremat), i el pretès origen evolutiu de la vida al atzar, a partir d'una síntesi de substàncies químiques a la terra primitiva. Les condicions de la terra primitiva, fossin les que fossin, mai no haguessin pogut ésser el marc de l'origen de la vida per medis aleatoris i mecanicistes. 112 pàgs., Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1980.
ISBN 84-7228-548-0


 6.
CREACIÓN, EVOLUCIÓN Y TERMODINÁMICA

R. G. Elmendorf i altres

La termodinàmica mostra, de manera rigorosa, que l'evolucionisme no té contacte amb el món de la realitat, i que els pretesos processos evolutius fracassen davant el criteri bàsic de la mecànica dels processos i de la direcció d'aquests processos. Els quatre apèndixos de l'obra són un efectiu suplement al cos principal de l'argumentació; els dos últims són una incisiva crítica als esforços d'Ilya Prigogine per justificar termodinàmicament l'evolucionisme. 135 pàgs., Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1981.
ISBN 84-7228-579-0


 7.
EL ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR

John C. Whitcomb, Jr., Th. D. i Harold S. Slusher, D. Sc.

Una excel·lent anàlisi de les diferents i mútuament excloents teories naturalistes sobre l'origen del Sistema Solar, exposant les múltiples contradiccions en que es troben enfonsades. També queda documentada la manca de validesa de totes elles. També es considera la posició epistemològica anomenada «teoria de la doble revelació» i del racionalisme sobre el que es recolza. Amb un apèndix sobre «l'edat del Sistema Solar», pel geofísic doctor Slusher. 68 pàgs. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1980.
ISBN 84-7228-547-2


 8.
LOS OVNIS Y LA NUEVA MENTALIDAD

M. Albrecht, B. Alexander, W. Nichols

Els OVNIS són ENTS reals, però, ¿què són? En aquest estudi es documenta la veritable natura dels OVNIS, i els seus propòsits. El primer capítol dóna un estudi crític del gènere literari (i dels medis de comunicació de masses) anomenat «ciència-ficció», com eina per a orientació de la consciència de les masses. El segon capítol tracta pròpiament dels OVNIS i de llurs característiques, mitjançant les que es pot identificar la seva connexió ocultista. Uns apèndixos examinen críticament —des del criteri bíblic— l'obra de la doctora Kubler-Ross i del doctor Raymond Moody sobre la vida més enllà de la mort, i sobre les característiques d'aquesta existència. 99 pàgs., Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1981.
ISBN 84-7228-583-9


 9.
VIDA, HERENCIA Y DESARROLLO

Per un comitè de la Societat d'Investigació de la Creació

Text d'ensenyament, abasta l'estudi de la natura de la vida (incloent una secció sobre bioquímica), l'herència (genètica), i el desenvolupament de l'embrió (epigenètica). Un acurat estudi que exposa allò que aquestes disciplines tenen a dir respecte l'origen, estructura i natura de la vida i de la variació. 166 pàgs. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1985.
ISBN 84-7645-003-6


 10.
BIOLOGÍA Y ORÍGENES

W. Ouweneel i altres

Compilació d'articles apareguts a la revista Creation Research Society Quarterly i a d'altres fonts, en els que es considera la relació que tenen els varis conceptes en biologia amb la controvèrsia sobre els orígens. Tant la genètica com la homologia, tant l'estructura íntima de la vida com els mecanismes energètics de la cèl·lula, presenten clares evidències de designi i constitueixen problemes insolubles per a l'especulació evolucionista. 155 pàgs. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1985.
ISBN 86-7645-002-8


 12.
LOS FÓSILES Y EL DILUVIO

Varis autors.

Una anàlisi detallada dels Cefalòpodes i dels Micrasters, y altres qüestions. Com es varen formar les capes estratigràfiques dels cefalòpodes? Actualisme o diluvialisme? Aquest i altres temes es tracten de forma rigorosa en aquesta compilació de articles de la revista Creation Research Society Quarterly (CRSQ). 126 pàgs., Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1987.
ISBN 84-7645-192-X


 13 y  14.
ANEGADO EN AGUA - I y -II

Varis autors. Selecció de textos i introducció: S. Escuain

Aquests volums són una compilació d'articles apareguts en la revista Creation Research Society Quarterly (CRSQ), i són una seqüela a l'obra El Diluvio del Génesis. En aquests volums es consideren objeccions presentades pels opositors a la geologia diluvialista. Alguns d'aquests problemes ja van ser tractats a El Diluvio del Génesis, amb suggeriments sobre possibles vies de solució; però en aquests volums són tractats a fons, com a resultat de l'onada d'investigacions desfermada per la publicació de El Diluvio el 1961. Entre d'altres, apareixen articles com «Evidencia de campo de sedimentación rápida»; «Las huellas del río Paluxy», incloent un post scriptum tractant del debat sobre la seva genuïnitat; «Las capas de diatomeas fósiles Sisquoc»; «¿Es la limolita Capitán un arrecife fósil?»; «El origen de las cuevas de limolita»; «Investigación sobre los clásicos árboles petrificados de Joggings (Nova Scotia)»; «El Gran Cañón de Arizona contra la Columna Geológica»; «Efectos del Diluvio en el Cuaternario», etc.

Volum I: 251 pàgs., Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1988.
ISBN: 84-7645-284-5

Volum II: 250 pàgs., Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1989.
ISBN: 84-7645-381-7


 15.
CRONOMETRÍA - CONSIDERACIONES CRÍTICAS

Diversos autors

Com es podrà veure en aquesta compilació d'articles, principalment de la revista Creation Research Society Quarterly (CRSQ), però també d'altres fonts, són moltes les dades que assenyalen a una història de la terra i de l'univers que no concorden amb l'escala evolutiva del temps. Es toquen temes com «El tiempo al revés»; «Examen crítico de la datación radiométrica de las rocas»; «Las implicaciones cosmológicas de la radiactividad extinguida patente en los halos pleocroicos»; «El misterio de los radiohalos»; «Los neutrinos solares y un sol reciente»; «Pseudoconcordancia en la datación radiactiva mediante U-Pb y otros sistemas», i d'altres. 329 pàgs. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1987.
ISBN 84-7645-204-7


 EL DILUVIO DEL GÉNESIS

H. M. Morris, Ph. D., i J. C. Whitcomb, Jr., Th. D.

Excel·lent obra d'estudi i consulta. Ensenya que el debat sobre els orígens de l'escorça sedimentària de la terra i dels dipòsits fossilífers que conté no s'ha de centrar en Gènesi 1 sinó en els capítols 6-8. Una obra clàssica i definitiva sobre el debat de si el Diluvi de Noè fou universal o local. El doctor Whitcomb, teòleg, fa una detallada exposició dels arguments bíblics, arribant a la conclusió de la necessitat d'un diluvi universal, i mostra d'una manera rigorosa que no es pot acceptar exegèticament un diluvi local. Després el doctor Morris, hidròleg, desenvolupa una minuciosa explicació de les conseqüències geològiques i de les implicacions científiques d'aquell gran cataclisme, fent front a i mostrant la solució de problemes concrets que s'han plantejat contra aquesta postura. 800 pàgs., amb índexos temàtic, analític, de cites bíbliques i d'autors, i amb 28 il·lustracions i diagrames. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1982.
ISBN 84-7228-717-3


EVIDENCIA QUE EXIGE UN VEREDICTO

VOL. I

Josh McDowell

Estudi de les evidències històriques del cristianisme, dóna una gran quantitat de documentació, incloent el tractament de les presuposicions filosòfiques de la investigació històrica i el tractament de les evidències. Estudia el desenvolupament del cànon de l'Escriptura, la persona de Jesus de Natzaret, la Seva historicitat, el compliment de les profecies messiàniques del Antic Testament en el Crist, la Seva resurrecció, i altres temes cristians. 24 x 16 cm, 380 pàgs. Ed. Vida, Miami.


EVIDENCIA QUE EXIGE UN VEREDICTO

VOL. II

Josh McDowell

Estudi de les evidències literàries sobre l'origen de la Bíblia, Antic i Nou Testament. En aquesta obra s'analitzen temes com la posició filosòfica antisobrenaturalista en el món acadèmic modern i els resultats d'aquesta pressuposició aplicada a l'estudi de les fonts literàries; arqueologia i crítica; les diverses hipòtesis documentàries de l'origen del Pentateuc, i la situació actual; les evidències de la paternitat mosaica del Pentateuc; la Crítica de les Formes; el concepte de Sitz im Leben; les lleis de la tradició; la teoria del secret messiànic; el gnosticisme; una avaluació del mètode històric-crític; la Crítica de la Redacció. Aquesta obra culmina amb uns apèndixos sobre arqueologia, l'Alta Crítica; la teologia moderna i la crítica bíblica, i d'altres. De gran valor per a l'estudiant, constitueix un llibre font fonamental i una eficaç crítica cristiana a la crítica incrèdula, denunciant i demostrant la manca d'objectivitat i la càrrega de prejudicis amb que s'enfoca la pretesa crítica bíblica des de la perspectiva de negació a priori de l'àmbit diví i sobrenatural. 23 x 16,5 cm, 576 pàgs. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1988.
ISBN 82-7645-301-9


¿QUIÉN MOVIÓ LA PIEDRA?

Frank Morison

Considerat per molts com un clàssic de l'apologètica sobre el tema de la resurrecció, Morison ens presenta un relat brillant i commovedor del lliurament i judici de Jesucrist. Frank Morison era un periodista anglès que va emprendre la tasca de demostrar que la resurrecció del Crist no era res més que un mite. Però les seves recerques el van fer arribar a un moment en que va posar la seva fe en el Crist ressuscitat. Diu ell mateix del seu llibre: «Es tracta essencialment d'una confessió, la història íntima d'un home que es va proposar d'escriure una mena de llibre, i que es va veure obligat, per la senzilla força de les circumstàncies, a escriure'n un de molt diferent. ... La perspectiva va canviar, no de sobte, com un raig de visió o d'inspiració, sinó lentament, quasi de manera imperceptible, degut a la mateixa tossudesa dels propis fets» (pàg. 7). 20 x 13 cm, 203 pàgs. Ed. Caribe, Miami 1977.


CREACIÓN 7

L'article principal, El origen del primer sistema vivo, pàgs. 3-17, analitza el concepte de l'origen d'un primer ésser viu unicel·lular al atzar en un mar primitiu, donant consideracions matemàtiques en base d'unes condicions d'hàbitat i de matèries primes disponibles, i tenint en consideració les lleis dels grans nombres enunciada per Emil Borel. També dóna unes consideracions des d'una perspectiva química. «Per recapitular, a l'hora de fer servir el càlcul de probabilitats del procés, s'han admès una sèrie de condicions favorables que permeten la marxa del procés que es calcula. En realitat, hi ha una gran quantitat de consideracions de caire cosmològic, físic i químic que han estat mencionades només de passada, i que impedirien la mateixa engegada del procés: No sols ens trobem amb un bitllet de loteria amb una impossibilitat supercòsmica d'encertar, sinó, pitjor encara, ens és impossible de comprar-lo» (Pàg. 17). Uns altres dos articles, El Naturalismo i Reduccionismo, toquen temes crucials de filosofia de la ciència.


CREACIÓN 8

L'article principal, El tiempo, la vida y la historia a la luz de 30.000 dataciones radiocarbónicas, pàgs. 3-13, exposa i analitza les veritables dades de camp de les datacions radiocarbòniques portades a terme des dels inicis del mètode per Willard Libby fins 1979. La distribució percentual de les dates de mort revelades pel mètode revela una enorme destrucció de vida cap l'època del Diluvio del Gènesi, com també recolza la postura que la vida és recent. Els altres dos articles tracten de La longevidad patriarcal antediluviana y su disminución después del diluvio, i La evolución, una teoría en crisis, ressenya del llibre del mateix títol escrit pel doctor Michael Denton, un cèlebre biòleg molecular australià [Evolution: A Theory in Crisis, 368 pàgs., publicat per Adler & Adler, Bethesda, Maryland, als EE. UU., i per Burnett Books a la Gran Bretanya; hi ha edició en francès, Evolution: Una Theorie en Crise, 1988, Londreys, París, 1988, 388 pàgs.]


CREACIÓN 9

El principal article, Más allá de la mentalidad naturalista, de Dean H. Kenyon (pàgs. 3-17), explora les actuals especulacions sobre l'origen de la vida per atzar des d'un criteri bioquímic, incloent crítiques als models de Miller, Fox, i les qüestions de l'origen de la informació genètica i del sistema de síntesi de proteïnes. Altres articles són El polen fósil y el Gran Cañón del Colorado, que divulga descobriments de pol·len de plantes modernes en els estrats més antics del Gran Canyó, amb el que queden desvirtuats, només amb això, els conceptes d'evolució de les plantes, i La coexistencia del hombre y los dinosaurios, tema anatema des del marc de temps evolucionista, però que queda il·lustrat amb evidències que no poden pas ser deixades de banda, i que quan són examinades afegeixen al pes cumulatiu de les evidències del error d'aquest marc de temps evolucionista.


CREACIÓN 10

El principal article, Darwinismo, tiempo de funerales (pàgs. 3-22), consisteix en una entrevista feta a Norman Macbeth, un polifacètic advocat americà, membre del grup de treball de sistemàtica del Museu Americà d'Història Natural. L'entrevistat, que no és creient, sinó agnòstic, revela les interioritats de l'evolucionisme com a doctrina dogmàtica i els seus debilitats i fal·làcies, i l'agnosticisme imperant en les altes esferes de la biologia sobre la doctrina evolucionista; una situació molt diferent de la que impera a la propaganda dirigida al públic des d'uns ressorts de poder i de censura i filtrat d'informació de gran efectivitat. «No estan revelant tota la brutícia que tenen sota la catifa quan es presenten al públic» (pàg. 11). «Carl Sagan ... en el segon episodi [de Cosmos] cobria el tema de l'evolució d'una manera realment repugnant. Aguantava una vareta a la mà o movia la vareta de manera que els dibuixos fets a una pissarra de siluetes de dinosaures, simis i homes canviaven, i el dinosaure és transformava en simi, i el simi en home, i això era tot. No hi havia dificultats de cap tipus en la macroevolució. Molts de la fraternitat en el Museu i en el Ramapo College sentien repugnància sobre de això —però no estaven disposats a fer res per a alertar el públic.» El segon article, Biología molecular y dataciones, informa de avenços en la investigació en biologia molecular en Rússia de grans conseqüències per a establir el designi contra l'atzar en l'estructura de la vida; La teoría del «Big Bang» se derrumba treu a la llum una sèrie de realitats i observacions que mostren la bancarrota d'aquest concepte per a l'origen de l'univers, a pesar de les continues insistències propagandístiques per mantenir viu aquest model a les ments del públic en general.


EL MUNDO QUE PERECIÓ

John C. Whitcomb, Jr. Th.D.

Una reformulació de les evidències de la historicitat del diluvi del Gènesi i de les seves implicacions geològiques, constitueix a la vegada una divulgació de la línia argumental de la voluminosa obra clàssica El Diluvio del Génesis i una seqüela de l'esmentada obra. Aporta però noves dades que donen evidència de la formació ràpida de formacions geològiques en condicions cataclísmiques, tesi defensada a El Diluvio. Entre aquestes dades es pot esmentar l'explosió de la muntanya St. Helens: «Des de 1980 s'han format estrats de fins 180 metres de gruix ... incloent làmines de cendra de pedra tosca fina des d'un milímetre de gruix fins a més d'un metre, representant cada una d'elles solament uns pocs segons i fins a pocs minuts d'acumulació. ... La muntanya St. Helens ens ensenya que les capes estratificades que comunament caracteritzen les formacions geològiques es poden formar molt ràpidament mitjançant processos de flux. ...» (pàg. 100). També inclou una anàlisi i refutació dels atacs de J. F. van der Fliert i de Davis A. Young contra l'obra El Diluvio del Génesis, amb un estudi sobre la natura de la Revelació. Molt il·lustrat. 21,5 x 14 cm; 176 pàgs. Ed. Portavoz, Grand Rapids, EE. UU., 1981.
ISBN 0-8254-1867-4


PROCESO A LA RESURRECCIÓN DE CRISTO

Thomas Sherlock

Del pròleg del traductor val la pena citar les següents paraules: «A l'obra Butler's Analogy, escrita als voltants de 1736, el seu autor ja deia: "Ha vingut a ésser acceptat com a cosa establerta, no sé pas per quines raons, que el cristianisme ja no és res que valgui la pena d'examinar, sinó que ja ha estat descobert que és una ficció total. I per això se'l tracta com si, a la nostra època actual, aquest fos un fet en el que estan d'acord totes les persones assenyades, i que ja no queda res més que fer-lo objecte principal de ridícul i burla, com —pel que podria semblar— venjança haver interromput durant tant de temps els plaers del món."
Per això, és un veritable plaer anar al passat i trobar-hi que les qüestions que es plantegen en el nostre món i en la nostra època ja havien estat plantejades i contestades en el passat de manera plenament satisfactòria, i que certament, com diu l'Escriptura: "No hi ha res de nou sota del sol" (Eclesiastés 1:9).»
Escrit ja fa més de dos segles, aquest clàssic sobre la resurrecció del Senyor Jesucrist continua mantenint tota la seva força, no sols davant els antics arguments en contra d'aquest fet capital de la fe cristiana, sinó front als arguments «moderns», que no són res més que els de sempre, potser presentats de manera rejuvenida, però que queden igualment contestats per aquesta obra, que, plantejada en forma d'un procés, dóna clara prova de la tenacitat del fet real en que es basen la fe i l'esperança cristianes. 114 pàgs. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona), 1981.
ISBN 84-7228-620-7


AZAR Y CERTEZA

G. Salet

Excel·lent obra d'estudi i consulta, mostrant de manera detallada la impossibilitat intrínseca d'un desenvolupament gradual de les formes vives al atzar, que és el que exigeix l'evolucionisme en la seva formulació materialista de l'origen del món dels éssers vius. Presenta uns valuosos apèndixos sobre estructures anatòmiques i característiques del registre fòssil, entre d'altres qüestions. 500 pàgs. Ed. Alhambra, Madrid, 1975.
ISBN 84-205-0522-6


LA TIERRA PRIMITIVA

J. C. Whitcomb, Jr. Th. D.

Un estudi sobre la natura de la creació bíblica, desglossat en la creació de l'univers, de les plantes i dels animals, i la creació del gènere humà, en el qual l'autor combina el seu excel·lent coneixement del text bíblic (el doctor Whitcomb és professor de teologia i d'Antic Testament en el Seminari Teològic Grace de Winona Lake, Indiana), amb la seva profunda comprensió de les implicacions científiques i del debat Creació/Evolució. Inclou un valuós examen de la teoria teològica de Ruïna/Reconstrucció, també coneguda com Teoria de l'Interval (entre Gènesi 1:1 i 2), documentant la seva invalidesa. Molt il·lustrat. 19 x 13 cm, 125 pàgs. Ed. Hebrón, Buenos Aires, Argentina, 1985.


Per a més llibres en castellà, pot passar al catàleg general en castellà on trobarà altres seccions, com llibres doctrinals, etc., i adreces de llibreries i editorials, amb adreces de correu electrònic i Pàgines Web.  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: 0 - Catàleg de llibres.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge