SEDIN
Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Robert Deyes[1]

Les proteïnes es pleguen mentre s'ensorra el darwinisme


Una ressenya de The Case Against A Darwinian Origin Of Protein folds [L'argument contra un origen darwinista del plegat de les proteïnes], per Douglas Axe, Bio-Complexity, Número 1, pp. 1-12

Les proteïnes adopten una estructura d'ordre superior (per exemple: hèlixs alfa i làmines beta) que defineixen els seus dominis funcionals. Fa anys, Michael Denton i Craig Marshall van examinar aquest ordre estructural superior en les proteïnes i van proposar que els patrons de plegat de les proteïnes es poden classificar en un nombre finit de famílies específiques, la construcció de les quals pot resultar limitada per una sèrie de lleis naturals subjacents (1) . En la seva última crítica, el biòleg molecular Douglas Axe, del Biologic Institute, ha plantejat la qüestió sempre pertinent de si l'evolució darwinista és una explicació adequada de l'origen de l'estructura dels plecs de les estructures de les proteïnes, donat el gran espai de cerca de possibles combinacions de seqüències de proteïnes que hi ha per proteïnes d'una longitud moderada, per exemple d'una longitud d'uns 300 aminoàcids. Per començar, Axe introdueix als seus lectors el problema del mostreig. És a dir, donat el nombre màxim postulat de diferents esdeveniments físics que podrien haver passat des del començament de l'univers (10150), no podem suposar que l'evolució ha tingut temps suficient per trobar les 10390 possibles combinacions d'aminoàcids d'una proteïna de 300 aminoàcids de longitud.

El crit de guerra que se sent sovint en resposta a aquest argument aparentment irrefutable és que, tot i que els recursos probabilístics no permetrien que una recerca cega ensopegués amb cap seqüència proteica determinada, la probabilitat de trobar una funció proteica determinada podria ser considerablement més gran. Com a resposta a aquest fàcil negació de la realitat, trobem que les proteïnes han de complir uns requisits molt rigorosos de seqüència si es vol aconseguir una funció determinada. I la mida és important. Per exemple, trobem que els enzims són grans en comparació amb els seus substrats. Els estructuralistes de les proteïnes afirmen de manera demostrable que la mida és crucial per assegurar l'estabilitat de l'arquitectura de les proteïnes.

Axe ha elevat el nivell de la discussió en observar que molt sovint les funcions catalítiques dels enzims depenen de més que només els seus llocs nuclears actius. De fet, els enzims gairebé sempre contenen regions que preparen, canalitzen i orienten els seus substrats, i contenen també una multiplicitat de cofactors, tot en disposició per a la catàlisi. La carbamoil-fosfat sintetasa (CPS) i la sintetasa de translocació de protons (PTS) es destaquen com a favorits entre els biòlegs moleculars en exposar com els complexos enzimàtics poden coordinar aquests processos de forma simultània. En general, cada un d'aquests complexos conté entre 1400 i 2000 residus d'aminoàcids distribuïts entre diverses proteïnes, tots ells necessaris per a l'activitat.

Axe empra una lògica matemàtica relativament directa per avaluar la versemblança de trobar noves funcions proteíniques a través d'una cerca darwinista. Usant bacteris com el seu sistema patró (seleccionats per la seva grandària de població relativament gran) ell demostra com un cultiu de 1010 bacteris passant per 104 generacions per any al llarg de més de cinc mil milions d'anys podria produir un màxim de 5 × 1023 genotips nous. Aquest número representa el «límit superior» sobre el nombre de noves seqüències de proteïnes, pel fet que moltes de les diferències en el genotip no generarien «proteïnes específicament noves». Teòricament, estenent això més, es podrien aconseguir noves funcions proteíniques que necessitin una seqüència de 300 aminoàcids (20300 possibles seqüències) en 10366 diferents maneres (20300 / 5 × 1023).

En darrer terme, trobem que les proteïnes no toleren aquest extraordinari nivell d’«indiferència seqüencial». Experiments d'alt perfil de mutagènesi de betalactamases i de ribonucleases bacterianes han demostrat que la funcionalitat queda decisivament eradicada quan se substitueix un mer 10% dels aminoàcids en regions conservadores d'aquestes proteïnes. Un desglossament més detallat de les dades d'un domini de betalactamases i de l'enzim corismat-mutasa ha reforçat encara més la posició que molt poques seqüències proteiques poden realitzar una funció desitjada; tant poques, en realitat, que són «massa infreqüents per poder-les trobar per mostreig aleatori ».

Però l’aclaparadora avaluació de Axe no acaba aquí. Considera ell, a més, la possibilitat que funcions proteíniques dispars poguessin compartir identitats aminoàcides semblants i que per això mateix es pogués aconseguir el salt entre funcions en l'espai de seqüències de forma realista mitjançant cerques aleatòries. Els estudis d'alineaments de seqüències entre diferents dominis de proteïnes no donen suport a aquest tipus de sortida al problema del mostreig. Si bé s'ha proclamat en la literatura revisada per parells la identificació d'un commutador de conformació constituït per un sol aminoàcid com un convincent exemple de com poden ocórrer canvis en el plegat amb uns ajusts mínims de la seqüència, el que trobem és que les variants conformacionals resultants són inestables a temperatures fisiològiques. A més, aquest tipus de canvi només s'ha aconseguit in vitro i molt probablement no compleix amb les rigoroses exigències de funcionalitat que regeixen en un veritable context biològic. I també trobem que hi ha unes altres 21 substitucions aminoàcids que han d'estar al seu lloc abans que s'observi el canvi de conformació.

Axe conclou la seva enciclopèdica refutació d'una evolució de les proteïnes denunciant les deficiències dels models d'acoblament modular que pretenen explicar l'origen de nous plecs en les proteïnes. La naturalesa summament cooperativa dels plecs estructurals en qualsevol proteïna determinada significa que les estructures estables tendeixen a formar-se tot de cop al nivell del domini (estructura terciària), en lloc d'en el nivell del plec (estructura secundària) de la proteïna. El context ho és tot. De fet, els experiments han donat suport a l’asserció que les interfícies d'unió entre diferents formes d'estructura secundària són dependents de la seqüència (és a dir: no són genèriques). Com a conseqüència, la molt esperada «portabilitat modular dels plecs» entre proteïnes és summament improbable.

Les metàfores ho són tot en l'argumentació científica. I la narració d'Axe d'una recerca aleatòria de pedres precioses dispersades per un immens desert disposat en múltiples nivells li serveix molt bé per il·lustrar les improbabilitats d’una recerca darwinista de plecs nous. La pròpia experiència de Axe ha demostrat que la reticència de molts a acceptar el seu argument probabilista no deriva del fet que el que ell ha de dir procedeixi d'algun punt de partida no científic, sinó d'uns profunds prejudicis contra la conclusió que segueix de natural. En lloc d'un castell de cartes que s'ensorra a causa d'un inestable fonament, l'argument en contra de l'explicació darwinista és un edifici construït sobre un ferm substrat d'autenticitat científica. I això fins al punt que serà millor que prenguin bona nota d'això els crítics dels que, com Axe, han desenvolupat un argument rigorós contra la tesi de l'origen i desenvolupament de la vida per atzar.

Llegiu l'article de Axe a: http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2010.1

Lectura addicional

1.         Michael Denton, Craig Marshall (2001), Laws of form revisited, Nature Volum 410, p. 417.* Robert Deyes és biòleg molecular, y ha treballat en recerca en biologia cel·lular i genètica molecular a centres com la Universitat de Portsmouth, Regne Unit; la Universitat d'Atenes, Grècia; l'Institut Duncan Guthrie de Genètica Mèdica de la Universitat de Glasgow, Escòcia; el Departament de Farmacologia de la Universitat Lous Pasteur, a Illkirch, França. És autor de set articles científics a diverses revistes com Cell Notes i Neural Notes, entre d'altres. Ha participat com a representant científic a la Conferència sobre Seqüenciació i Anàlisi del Genoma (2002, 2003 y 2004), al XIX Simposi sobre Identificació Humana (2008) y a la Conferència de la Societat de Bioquímica de Méxic sobre Transducció de Senyals (2009). Actualment viu a Wisconsin, EE. UU.

Per l'original en anglès, pot accedir a Proteins Fold as Darwin Crumbles


Traducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Santiago Escuain 2010, per la traducció
© Copyright SEDIN 2010 pel format electrònic -  www.sedin.org. Aquest text es pot reproduir lliurement per a fins no comercials, sempre fent constar la procedència i l'adreça de SEDIN, i aquesta nota íntegrament.
.

SEDIN
Servei Evangèlic - Documentació - Informació
Apartat 2002

08200 SABADELL (Barcelona)
ESPANYA
sedin.org@gmail.com

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)Bandera española
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Senyera catalana     Union Jack     drapeau     Flagge