SEDIN
Servicio Evangélico de Documentación e Información
línea sobre línea

||||||||||   Apartado 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) ESPAÑA | SPAIN   ||||||||


Terry Scambray[*]

Proves contra proves:
El nou llibre de Meyer desvetlla la irracionalitat de l’evolució

New Oxford ReviewCubierta - Signature in the Cell


Una ressenya de Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design per Stephen C. Meyer. Harper One, 2009.

En una escena que sembla extreta directament d'una novel·la de Henry James, Stephen Meyer, en aquells temps un estudiant americà de postgrau a la Universitat de Cambridge, Anglaterra, va ficar el que es diu la pota. Quan un prestigiós professor visitant estava en el torn de preguntes després de pronunciar una conferència, Meyer li va demanar algunes fonts sobre el tema que es tractava. El professor li va respondre amb cortesia, però Meyer es va quedar amb una estranya sensació que hi havia alguna cosa que no estava bé. Després, Meyer va ser pres de banda per un dels catedràtics de Cambridge. En el seu sofisticat accent de Oxbridge, l'amable catedràtic li va dir a Meyer que això d’admetre ignorància podria estar bé a Amèrica, però que era mala educació a Cambridge. En paraules del catedràtic: «Aquí tothom es dedica al bluf, i si vols triomfar, has d'aprendre també la tècnica del bluf».

Aquest llibre és un testimoni que, afortunadament, aquest consell mai va arrelar en Meyer. Perquè després d'abandonar la seva vida de geofísic a la recerca de petroli per Atlantic Richfield, i després d'aconseguir un doctorat a Cambridge, va continuar fent preguntes en començar de manera humil però resolta la seva nova cerca: tractar de comprendre l'origen i la base de la vida.

Naturalment, aquesta és una antiga recerca. I des de llavors fins ara, la majoria de les persones han cregut que el sublim ordre que veiem a la naturalesa ha d’haver estat dissenyat. Però Charles Darwin va argumentar que el disseny deliberat era un miratge. La naturalesa per si sola, mitjançant un procés accidental de prova i error, anomenat selecció natural, s'havia produït durant llargues eres aquesta inefable harmonia.

Però, malgrat els seus batallons de seguidors militants i de la seva acceptació per part de la majoria de les persones educades, la teoria de Darwin, des del principi, se sostenia sobre uns febles fonaments. Va ésser acceptada principalment a causa de raons culturals. Les idees progressistes havien aconseguit arribar a ser dominants durant el segle 19, i de forma corresponent les institucions tradicionals eren objecte d'atac, principalment la religió. En aquest context, les crítiques de Darwin van ser atacades com retrògrades i com religiosament motivades, malgrat la seva objectivitat científica i el seu rigor. Aquesta traïdora forma de polèmica prossegueix fins al dia d'avui.

En aquest sentit, l'ampli i complet compendi del doctor Meyer constitueix un assalt final i devastador contra el poble de Potemkin darwinista. I que aquest extraordinari tractat es publiqués el 2009, que va ser a la vegada el 200 aniversari del naixement de Darwin i el 150 aniversari de la publicació de L'Origen de les Espècies, afegeix un caràcter de cloenda a aquest destructiu episodi darwinista en la història d’occident.

Viatjar a llocs estranys i exòtics va influir profundament en les perspectives tant de Darwin com de Meyer. Darwin a Amèrica del Sud, i Meyer a l'interior de la cèl·lula orgànica. Encara que, en les seves aventures, Darwin va veure la gran prolixitat de la vida, no tenia ni idea de la complexitat microscòpica a l'interior de cada cèl·lula, de les quals en tenim bilions en els nostres cossos. Per a ell, les cèl·lules eren solament uns grumolls de protoplasma, uns toscos instruments com components constructius. Però per a Meyer, com per a la ciència moderna, les cèl·lules són aclaparadorament complicades i proporcionen la base per a la vida.

Meyer va començar el seu viatge quan les circumstàncies el van portar a una conferència sobre el tema de l'origen de la vida. Aquesta conferència el va fer conscient de com de perplexa se sent la ciència sobre com va començar la vida. Després Meyer es va adonar que la teoria de Darwin presentava un immens buit en no proporcionar cap explicació per a la transició des de la matèria inerta fins a la vida.

Els darwinistes coetanis ignoren aquest buit quan els convé. No obstant això, quan parlen als seus fidels, pronostiquen confiats que la selecció natural cobrirà aquest buit, i que amb això es proporcionarà una explicació naturalista global per a l'aparició de la vida.

El doctor Meyer explica una història més precisa sobre els temptejos per intentar comprendre l'estructura fonamental de la vida.

Els primers deixebles progressistes de Darwin pensaven que com l'aigua procedeix d'una barreja d'hidrogen i oxigen, ambdós diferents de l'aigua, potser llavors la vida podria també emergir d'alguna combinació de substàncies químiques simples. Aquell període, en què es coneixia molt menys tant sobre la història de la terra com de la complexitat de la vida, va ser un últim i fugaç temps en què aquesta ingenuïtat va ser possible. No obstant això, cap a la dècada de 1920, un destacat pioner en els estudis sobre l'origen de la vida, el rus Aleksandr Oparin, va escriure: «El problema de la naturalesa de la vida i el problema del seu origen s'han fet inseparables». Aquesta observació va infondre confiança a Meyer sobre la direcció que la seva recerca estava prenent.

Durant la primera meitat del segle 20, tot i el bombo publicitari que es donava a la promesa de simular la vida en el laboratori, els científics es veien cada vegada més frustrats pels seus fracassos. Cosa irònica, o potser no tan irònica, a la vegada anaven acumulant-se els avenços en biologia molecular i en la comprensió de l'herència genètica.

Remuntant-nos a la dècada de 1860, Gregor Mendel, experimentant amb els seus icònics pèsols, va realitzar el descobriment original dels trets hereditaris característics. Els coneixements que ell va aportar juntament amb l'ajuda de modernes tecnologies com els raigs X i ultrasons al segle 20 van possibilitar imatges creixentment més nítides de l'interior de la cèl·lula. I el paisatge en l'interior de la cèl·lula involucra tota una varietat de molècules, estructures proteíniques com les mioglobines, configuracions contorsionades, estranyes, tridimensionals recordant a Jackson Pollock. Hi ha també centrosomes, orgànuls i una sorprenent bateria d'altres estructures bioquímiques.

El 1953, Watson i Crick van descobrir l'estructura en hèlix de la molècula d'ADN que resideix en el nucli de la cèl·lula. En paraules de Meyer: «Les seqüències de bases de nucleòtids en l'ADN i les seqüències dels aminoàcids en les proteïnes són summament improbables, i per això tenen una gran capacitat d'emmagatzematge d'informació», És a dir, com més llargues i més complicades siguin aquestes cadenes bioquímiques, tanta més informació porten, i, corresponentment, es fa menys probable que aquestes cadenes bioquímiques funcionals arribessin a existir per atzar.

A més, el doctor Meyer ens informa que la construcció d'una cèl·lula funcional demanda més que només la informació genètica que s'acaba d'esmentar aquí. «També hauria necessitat, com a mínim imprescindible, d'un conjunt de proteïnes i molècules d'ARN preexistents —polimerases, ARNs de transferència» i molts altres ingredients.

A més, la construcció de l'arquitectura d'una cèl·lula «hagués exigit altres components preexistents».

Meyer calcula que «les probabilitats d'aconseguir tan sols una sola proteïna funcional de longitud modesta (150 aminoàcids) per atzar d'una sopa prebiòtica no són superiors a 1 entre 10164».

Quan considerem que en l'univers conegut hi ha 1080 partícules, sembla que les probabilitats per a la construcció a l'atzar d'una proteïna són pràcticament zero. El seu treball com geofísic va familiaritzar Meyer amb les computadores i la nanotecnologia de les seves capacitats d'emmagatzematge d'informació codificada digital. Aquesta experiència el va obrir a la realitat que aquests processos es troben dins de l'arquitectura microscòpica de la cèl·lula, on la informació genètica també es transfereix, indexa i emmagatzema per a un ús posterior.

La tesi de Meyer és que l'atzar no és capaç de produir aquestes molècules bioquímiques amb una organització funcional tan harmònica. Aquesta disposició tan improbable la designa com «complexitat especificada», un concepte que agafa del matemàtic i filòsof William Dembski.

No obstant això, els materialistes darwinistes argumenten que forces naturals com el vent i l'erosió han produït accidentalment la majestuosa arquitectura del Gran Canyó, de manera que, per què no poden forces naturals d'alguna classe produir l'arquitectura de la cèl·lula?

És cert, unes forces naturals sense intel·ligència van produir el Gran Canyó. Però són incapaces de produir les harmonies orquestrades, especificades i complexes de la Suite del Gran Canyó de Ferde Grofé. O bé, per oferir una comparació més propera en llenguatge, comparem el Dr Seuss i Finnegans Wake. Mentre que la primera obra és repetitiva i predictible, la segona està abundantment plena de context ple de sentit, encara que superficialment pugui semblar desorganitzada.

Aquest coneixement va portar Meyer a plantejar la pregunta fonamental: «Quin és el millor candidat com a principi explicatiu fonamental, allò del que procedeix en darrer terme la complexitat especificada o informació? La ment, o la matèria?»

Meyer respon: «La nostra experiència uniforme constata que les ments tenen la capacitat per produir informació especificada». Els processos materials no intel·ligents no tenen aquesta capacitat. Per tant, el disseny intel·ligent «constitueix una inferència vers la millor explicació».

En una encisadora secció titulada «Cambridge, modern i antic», Meyer visita els llocs a Cambridge on van treballar científics pioners. Entre aquests, sobresurt Isaac Newton, que plantejava aquesta qüestió: «Com van arribar a ser els cossos d’animals inventats amb tant d’artifici? ... És que potser va ser l'ull inventat sense coneixement de l'òptica, i l'oïda sense coneixement dels sons?» Meyer es fa ressò d'aquests sentiments en preguntar: Com van poder sobreviure els gens i les proteïnes, i molt menys reproduir-se, abans que arribés a existir «l’extraordinariament complex context organísmic quan sembla que només poden funcionar en el si del mateix?»

Teories materialistes com l'evolució no poden ni començar a explicar aquesta planificació tan de dalt a baix. Una vegada més, l'única causa coneguda d'aquests sistemes d'informació tan dependents d'un context és una ment amb coneixement i previsió.

De fet, en el Cambridge antic, la idea que la natura és producte d'una ment amb propòsit va esdevenir el gresol en què es va desenvolupar la ciència. Però, al llarg dels darrers 200 anys, aquest punt de vista ha estat resistit pels pensadors del Cambridge modern. Insisteixen que, ja que el «designi» és una mera creença religiosa, no és susceptible de falsació, i que, per tant, és acientífica. Tot i que, immediatament després de pronunciar aquesta sentència, aquests crítics van començar a acumular arguments en un intent de falsar el concepte del designi.

Un d'aquests arguments gira al voltant de la idea que el disseny intel·ligent suggereix una interdicció, una «càrrega frontal» de la naturalesa que viola la regularitat de les lleis naturals. I, segons es desenvolupa l'argument, si Déu o alguna entitat és responsable d'aquesta violació, això merament ens porta a la pregunta de «Qui va fer a Déu?»

Rebutjant de nou el consell que li havien donat a Cambridge de recórrer al bluf, Meyer respon a totes aquestes qüestions de forma transparent i exhaustiva.

La primera qüestió la resol argumentant que les explicacions científiques es recolzen amb freqüència en la discontinuïtat de les lleis naturals per tal d'explicar una cosa que s'observa en l'actualitat. Per exemple, Meyer observa que l'altura excepcional de l'Himàlaia és resultat d'uns factors excepcionals, no observats en cap altra part en aquests episodis geològics. Per l'origen materialista de la vida també es recorre a un succés singular, no a una llei general, per explicar com es va formar la primera cèl·lula vivent.

La pregunta «Qui va fer a Déu?» és també refutada per Meyer. Observa Meyer que les explicacions materialistes mateixes han de descansar finalment sobre suposicions. Per exemple, qui o què va fer la gravetat juntament amb les substàncies químiques, les partícules i les seves afinitats sobre les quals descansen les explicacions materialistes?

Com conclou Meyer: «Totes les explicacions causals han de finalitzar en últim terme amb entitats explicatives que no requereixen elles mateixes d’explicació per referència a res més fonamental o primari».

Acceptar supòsits materialistes i després rebutjar supòsits de designi constitueix una forma de raonament especiós, com observa Meyer.

Stephen Meyer ha escrit un llibre seminal que tracta sobre temes complexos d'una manera molt atractiva. Construït en forma d'una recerca científica, el llibre acompanya el lector mentre Meyer va gradualment adonant-se’n d’on això l’està portant. Així, per molt que es compliquin les coses, aquesta és una gran història, plena d'anècdotes il·luminadores, i també de molts dibuixos per facilitar la comprensió d'aquesta, la més transcendental de totes les recerques.
* Terry Scambray viu i escriu a Fresno, California.


Traducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Santiago Escuain 2011, per la traducció
© Copyright SEDIN 2011 pel format electrònic -  www.sedin.org. Aquest text es pot reproduir lliurement per a fins no comercials, sempre fent constar la procedència i l'adreça de SEDIN, i aquesta nota íntegrament.
.

SEDIN
Servei Evangèlic - Documentació - Informació
Apartat 2002

08200 SABADELL (Barcelona)
ESPANYA
sedin.org@gmail.com

Índice:

Índice de boletines

Índice de línea sobre línea

Página principal

Índice general castellano

Libros recomendados

   
orígenes

   
vida cristiana

   
bibliografía general

Coordinadora Creacionista

Museo de Máquinas Moleculares

Temas de actualidad

Documentos en PDF
(clasificados por temas)Senyera catalana
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Senyera catalana     Union Jack     drapeau     Flagge