SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Serie hipotètica evolutica de l'home segons la perspectiva materialista


Henry Morris, Ph.D.[*]

L’Evolució — on són les proves?


El Dr. Henry M. Morris, pare del modern moviment del creacionisme científic, va dedicar la seva vida a mantenir l'exactitud i l'autoritat de la Paraula de Déu. Combinant el seu coneixement científic amb un profund coneixement de les Escriptures, va emprendre combatre de manera clara i concisa els errors de l'evolucionisme. En l'article que segueix,* el Dr Morris llança llum sobre les falses pretensions de l'evolucionisme, emprant les paraules dels mateixos evolucionistes. Les seves paraules són tan certes avui com quan van ser escrites en el passat.

La creença en l'evolució és un fenomen notable i majorment inexplicable. És una creença sostinguda per la majoria dels intel·lectuals per tot el món, malgrat el fet que no té una vertadera prova científica que la recolzi. Els evolucionistes al·leguen que l'evolució és un fet científic demostrat, basat en una multitud de proves científiques, però són incapaços de documentar si més no una d'aquestes presumptes proves! Aquesta curiosa situació és il·lustrada més a baix en citacions procedents de diversos científics evolucionistes capdavanters.

LA PROVA TOTALMENT INEXISTENT

No hi ha evolució actualment

L'absència de proves en favor de l'evolució es reconeix clarament pel fet que ningú no l'ha vist en acció.

L'evolució, almenys en el sentit en el qual Darwin parla d'ella, no pot ser detectada dins de la vida de cap observador individual.1

Les variacions horitzontals» (per exemple, les diferents varietats de gossos) no són evolució real, naturalment, com tampoc no ho són les «mutacions», que sempre són o neutrals o perjudicials, per la qual cosa es refereix a totes les mutacions conegudes. A un procés que mai no ha estat observat en acció en tota la història humana no se li hauria de dir científic.

No hi ha noves espècies

Se suposa popularment que Charles Darwin va solucionar el problema de l’«origen de les espècies» en el seu famós llibre de 1859 amb aquest títol. Tanmateix, com observa l'eminent biòleg d'Harvard, Ernst Mayr, un dels principals evolucionistes dels EUA:

Darwin mai no va tractar realment de l'origen de les espècies a la seva obra L'Origen de les Espècies.2

No solament Darwin no va poder esmentar un sol exemple d'un origen d'una nova espècie, sinó que ningú més no ha pogut fer-ho durant tot el segle posterior d'estudis evolucionistes.

Ningú no ha produït mai una espècie mitjançant mecanismes de selecció natural. Ningú ni tan sols no s'ha apropat ...3

Cap mecanisme conegut d'evolució

També és cosa curiosa el fet que ningú no sap com funciona l'evolució. Els evolucionistes mantenen generalment que saben que l'evolució és veritat, però sembla que no poden determinar el seu mecanisme.

L'evolució es troba ... assetjada des de l'interior per les torbadores complexitats dels mecanismes genètics i de desenvolupament i per noves qüestions sobre el misteri central —el de la mateixa especiació.4

Hom creuria que en els 125 anys des de Darwin, amb milers de biòlegs instruïts estudiant el problema i emprant aparells de laboratori per valor de milions de dòlars, haurien resolt ja aquest problema, però el mecanisme que donaria origen a les noves espècies continua essent «el misteri central».

No hi ha proves fòssils

Se solia afirmar que la millor prova en favor de l'evolució era el registre fòssil, però el fet és que els milers de milions de fòssils coneguts no han proporcionat encara ni una sola forma de transició inequívoca amb estructures de transició en procés d'evolució.

El registre fòssil conegut no documenta un sol exemple d'evolució filètica aconseguint una transició morfològica principal ...5

Aquesta absència universal de formes intermèdies és certa no només per a «transicions morfològiques principals», sinó fins i tot per a la major part d'espècies.

Com és bé sabut ara, la major part d'espècies fòssils apareixen instantàniament en el registre fòssil, persisteixen per alguns milions d'anys virtualment sense canvis, només per desaparèixer de manera abrupta ...6

El resultat d'això és que molts evolucionistes actuals concorden amb la següent valoració:

En tot cas, cap vertader evolucionista... empra el registre fòssil com a prova en favor de la teoria de l'evolució en oposició a la creació específica. ...7

No hi ha ordre als fòssils

No solament no hi ha formes de transició als fòssils, sinó que tampoc no hi ha cap prova general de progressió evolutiva en les seqüències vertaderes dels fòssils.

El registre fòssil de l'evolució admet una àmplia varietat de models, que van des dels totalment deterministes fins als totalment estocàstics.8

Considero que la incapacitat de trobar un clar «vector de progrés» en la història de la vida és el fet més pertorbador del registre fòssil... Hem tractat d'imposar una pauta que esperàvem trobar en un món que realment no l'exhibia.9

 

L'aparença superficial d'una pauta evolucionista en el registre fòssil ha estat realment imposada sobre el mateix pel fet que les roques que contenen els fòssils han estat al seu torn «datades» pels fòssils que elles contenen.

I això ens planteja un cert problema: Si datem les roques pels seus fòssils, com podem després anar al revés, i parlar de pautes de canvi evolutiu a través del temps en el registre fòssil?10

Sorgeix un argument circular: Interpreti's el registre fòssil en termes d'una teoria determinada d'evolució, examini's la interpretació, i observis que confirma la teoria. És clar, i és que això no podia donar un altre resultat, oi?11

Cap prova que l'evolució és possible

La raó bàsica que no hi hagi cap prova científica d'evolució ni en el present ni en el passat és que la llei de l'augment de l'entropia, o segona llei de la termodinàmica, contradiu la mateixa premissa de l'evolució. L'evolucionista pressuposa que tot l'univers ha anat evolucionant cap a dalt des d'una sola partícula primigènia fins als éssers humans, però la segona llei (una de les més confirmades per la ciència) diu que tot l'univers està degenerant cap a un desordre total.

Com poden les forces del desenvolupament biològic i les forces de la degeneració física estar operant enfrontades l'una a l'altra? Naturalment, es necessitaria d'una ment molt més gran que la meva per penetrar en aquest enigma. Jo només puc proposar la pregunta.12

Els evolucionistes intenten generalment defugir aquesta qüestió dient que la segona llei s'aplica només a sistemes aïllats. Però això és un error!

... la quantitat d'entropia generada localment no pot ser negativa amb independència de si el sistema està aïllat o no.13

Ordinàriament, la segona llei és enunciada per a sistemes aïllats, però la segona llei s'aplica igual de bé a sistemes oberts.14

Es pot forçar la disminució de l'entropia en un sistema obert, si s'aplica una suficient energia organitzadora i informació des de fora del sistema. Aquesta complexitat introduïda des de fora hauria de ser adequada per vèncer l'increment normal d'entropia quan s'afegeix energia bruta des de fora. Tanmateix, no existeix una font així d'informació organitzada i energitzada per moure el suposat procés d'evolució. L'energia solar bruta no és informació organitzada!

Les semblances no són prova

L'existència de semblances entre organismes —sigui en morfologia externa o en bioquímica interna— tenen una fàcil explicació en el disseny per part del Creador de sistemes similars per a funcions similars, però aquestes semblances no són explicables per un origen evolutiu comú.

És bé clar ara que l'orgull amb què es pressuposava que l'herència d'estructures homòlogues provinents d'un antecessor comú explicava l'homologia era fora de lloc.15

La troballa realment significatiu que surt a llum en base de la comparació de les seqüències aminoàcides de les proteïnes és que és impossible disposar-les en cap mena de sèrie evolutiva.16

Cap recapitulació ni òrgans vestigials

Els vells arguments en favor de l'evolució basats en la teoria de la recapitulació (la idea que el desenvolupament embrionari al ventre de la mare recapitula l'evolució de les espècies) i dels òrgans vestigials (òrgans «inútils» que es creia que havien estat útils en una anterior etapa evolutiva) han estat desacreditats fa temps.

... la teoria de la recapitulació... hauria d'estar ben morta en l'actualitat.17

Una anàlisi de les dificultats en la identificació no ambigua d'estructures mancades de funció... porta a la conclusió que els «òrgans vestigials» no proporcionen cap prova en favor de la teoria de l'evolució.18

LA PROVA RESIDUAL EN FAVOR DE L'EVOLUCIÓ

Malgrat aquestes admissions, tots els científics anteriorment citats continuen creient en l'evolució. La limitació d'espai impedeix donar el ple context de cada citació, però cada punt assenyalat està plenament justificat en el context, i podria ser també addicionalment documentat en base d'altres autoritats.19

Llavors, què queda de la prova en favor de l'evolució? Stephen Gould es recolza en el que ell creï són les «imperfeccions» en la naturalesa.

Si no hi hagués imperfeccions, no hi hauria proves per afavorir l'evolució per selecció natural davant la creació.20

Però això ve a ser el mateix que l'antic i desacreditat argument dels òrgans vestigials, i senzillament pressuposa que la nostra actual ignorància és coneixement. Encara que certament hi ha imperfeccions en la naturalesa (així com mutacions perjudicials, òrgans vestigials, extincions, etc.), aquestes tendències estan en oposició a qualsevol progrés evolutiu, per la qual cosa difícilment poden demostrar evolució.

Hi ha però un argument final; el company d'ateisme i marxisme de Gould, el genetista Richard Lewontin, ens diu:

Ningú no ha descobert mai un organisme que no tingui pares, o un progenitor. Aquesta és la prova més poderosa a favor de l'evolució.21

És clar: si es nega la creació, l'existència de la vida demostra l'evolució!

Però a part de la seva necessitat com a suport per a l'ateisme o el panteisme, és evident que no hi ha cap prova científica en favor de l'evolució.

L'absència de prova en favor de l'evolució no demostra per sí mateixa la creació, naturalment; tanmateix, la creació específica és clarament l'única alternativa a l'evolució.

Creació i evolució: entre aquestes dues postures s'esgoten les possibles explicacions per a l'origen dels éssers vius. Els organismes o bé van aparèixer a la terra totalment desenvolupats, o no ho van fer així. Si no va ser així, van haver de desenvolupar-se d'espècies preexistents mitjançant algun procés de modificació. Si van aparèixer en un estat totalment desenvolupat, han d'haver estat creats per alguna intel·ligència omnipotent.22

Encara que sens dubte no podem demostrar la creació, és important observar que tots els fets anteriorment presentats com proves en contra de l'evolució (discontinuïtats entre els grups de vida, manca de mecanismes evolutius, augment de l'entropia, etc.) són realment prediccions del «model» creacionista!

Els creacionistes preferim la fe raonable del creacionisme, que harmonitza amb totes les vertaderes proves científica, a la fe crèdula de l'evolucionisme, que no està sostinguda per cap vertadera prova científica. Roman sense resposta la pregunta (almenys des d'un punt de vista científic) de per què els evolucionistes prefereixen creure en l'evolució.

Referències

 1. Kits, David. 1974. Paleontology and Evolutionary Theory. Evolution. 28: 466.
 2. En el llibre de Mayr Systematics and the Origin of Species (1942), citat pel destacat evolucionista contemporani Niles Eldredge al seu llibre Time Frames: The Rethinking of Darwinian Evolution and the Theory of Punctuated Equilibria (Nova York: Simon and Schuster, 1985), 33.
 3. Colin Patterson, «Cladistics». Entrevistes en la BBC, 4 de març de 1982. El Dr. Patterson era el director de paleontologia al Museu Britànic d'Història Natural. En aquest context, el terme «espècie» pot referir-se a alguna cosa com al terme «tipus» o «naturalesa» a Gènesi 1: formes de vida que, encara que susceptibles de petits canvis, poden creuar-se entre si i posseeixen morfologies característiques essencials.
 4. Thompson, Keith S. 1982. The Meanings of Evolution. American Scientist. 70: 529.
 5. Stanley, Steven M. 1979. Macroevolution: Pattern and Process. San Francisco: W. M. Freeman and Co., 39.
 6. Kemp, Tom. 1985. A Fresh Look at the Fossil Record. New Scientist. 108: 67. El Dr Kemp és professor i conservador del Museu d'Història Natural a la Universitat d'Oxford.
 7. Ridley, Mark. 1981. Who Doubts Evolution? New Scientist. 90: 831. El Dr Ridley és membre del Departament de Zoologia a la Universitat d'Oxford.
 8. Raup, David M. 1977. Probabilistic Models in Evolutionary Biology. American Scientist. 166: 57.
 9. Gould, Stephen Jay. 1984. The Ediacaran Experiment. Natural History. 93: 23. El Dr. Gould, Professor de Geologia a Harvard, era probablement el més destacat evolucionista dels Estats Units en la seva època.
 10. Eldredge, Time Frames, 52.
 11. Kemp, A Fresh Look at the Fossil Record, 66.
 12. Sydney Harris, «Second Law of Thermodynamics». Aquesta columna sindicada a tota la nació va aparèixer al diari San Francisco Examiner del 27 de gener de 1984.
 13. Sommerfeld, Arnold. 1956. Thermodynamics and Statistical Mechanics. Nova York: Academic Press, 155.
 14. Ross, John. Carta al Director. Chemical and Engineering News. 7 de juliol de 1980, 40.
 15. de Beer, Gavin. 1971. Homology, an Unsolved Problem. Londres: Oxford University Press, 15. Sir Gavin era un destacat evolucionista britànic.
 16. Denton, Michael. 1985. Evolution: A Theory in Crisis. Londres: Burnett Books, 289. Denton és investigador en microbiologia.
 17. Gould, Stephen Jay. Dr. Down's Syndrome. Natural History. Abril 1980, 144. La teoria de la recapitulació no està només desacreditada, sinó que és fraudulenta. Veure Pennisi, E. 1997. Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered. Science. 277 (5331):1435.
 18. Scadding, S. R. 1981. Do «Vestigial Organs» Provide Evidence for Evolution? Evolutionary Theory. 5: 173.
 19. Molts llibres publicats per ICR proporcionen anàlisi a fons sobre aquest tema. En castellà hi ha multitud d'articles i llibres en línia a http://www.sedin.org/ i en enllaços relacionats. Visiti icr.org/store per a materials disponibles en anglès.
 20. Citat per Jeremy Cherfas a «The Difficulties of Darwinism», New Scientist (17 maig 1984), 102: 29.
 21. Com apareix en una entrevista per Tom Bethell, «Agnostic Evolutionists», Harper's (Febrer 1985), 61.
 22. Futuyma, D. J. 1983. Science on Trial. Nova York: Pantheon Books, 197.


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Adaptat de l'article del Dr. Morris «The Vanishing Case for Evolution» en l'edició de juny de 1986 d'Acts & Facts.

* El Dr. Morris (1918-2006) va ser fundador de l'Institute for Creation Research.

Citar aquest article: Morris, H. M. 2009. The Vanishing Case for Evolution. Acts & Facts. 38 (2): 17.

Aquest article va reaparèixer el febrer de 2009. Publicat originalment el 1986. «The Vanishing Case for Evolution», Institute for Creation Research, http://www.icr.org/article/4342/ (accedit el 3 de març de 2009). Publicat originalment en castellà a la revista Génesis, tardor de 1993, http://www.sedin.org/PDFS/Genesis1.pdfTraducció de l'anglès: Santiago Escuain
© Santiago Escuain 1993, per la traducció
© Copyright SEDIN 2011 pel format electrònic -  www.sedin.org. Aquest text pot ser reproduït lliurement per a fins no comercials, tot citant la font i l'adreça de SEDIN, autor i traductor, i aquesta nota íntegrament.


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 Sabadell
(Barcelona)
sedin.org@gmail.com

Índex:

Especial: Articles sobre 150 anys de Darwin

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge