SEDIN  

Servei Evangèlic de Documentació i Informació
línia sobre línia

||||||||||   Apartat 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) - SPAIN   ||||||||||


Santiago Escuain

Reflexions sobre Matèria, Energia i Vida


Els materialistes abans creien que tot és matèria, i que l'energia era una manifestació de la matèria. Avui més aviat s'arribat a veure que la matèria i l'energia formen una sola realitat, de la que l'antecedent és l'energia; la matèria és, doncs, solament «energia condensada», per dir-ho així.

Però, que direm de fenòmens com la vida i la ment? ¿Són resultat de estructuracions de la matèria? ¿O més aviat són la causa d'aquestes estructuracions? ¿Són la vida vegetativa i la vida animal l'efecte de certes organitzacions de la matèria? ¿O més aviat aquesta organització no és el resultat de l'infusió de vida, en un o altre grau, a la matèria, essent això la causa d'aquesta organització que manifesta aquesta vida vegetativa o animal? I la manifestació de la ment racional en els homes ... ¿És que és un epifenòmen de la organitzada matèria del cervell ... o ha estat la Ment Divina la que ha creat aquest òrgan meravellós, el cervell humà, com a nexe d'unió entre les ments individuals immaterials a través del món físic? ¿Pot ésser la ment una mera conseqüència de la organització de la matèria en el cervell? I si això fos així, forçosament el cervell hagués hagut de sorgir al atzar, essent anterior a la ment, que només seria el seu epifenòmen. Però això és impossible. La organització complexa és sempre, necessàriament, producte de la ment.

Per tant, la Ment Divina clarament creà tota la complexitat, i és anterior a tota complexitat creada; i manifesta la seva saviesa i poder en les coses que han estat creades ... des de la posta de sol fins l'ull, nervi òptic i zones cerebrals i la consciència humana que pot apreciar la bellesa

I el sentit de bellesa, d'harmonia ... ¿d'on surt? ¿De la matèria?

El sol fet de qüestionar la realitat de Déu, el sol fet de tenir l'interrogant, mostra que hi ha quelcom que va molt malament amb l'home. Els odis, les guerres, les cobdícies, la disbauxa, el viure tot i refusant l'existència de Déu i la nostra responsabilitat davant Ell, tot això ens hauria de fer-nos plantejar molt seriosament una realitat, la realitat de que ens hem allunyat de Déu.

La Bíblia ens diu que els homes suprimim voluntàriament el coneixement de Déu.

La Bíblia ens diu també com va ésser que la nostra raça, la raça humana, es va allunyar de Déu.

També ens explica quines són les conseqüències d'aquest allunyament ... i ens crida al penediment.

També ens diu que Déu ens estima, i que Ell ha proveït en Jesucrist el remei per a que puguem tornar a Ell i no sols rebre el perdó, sinó també ser purificats de la nostra culpa i alliberats del poder del pecat que ens té en esclavatge de passions i hàbits destructors i allunyadors de Déu i del bé.


Dr. E. H. Andrews

Recomanem aquesta excel·lent introducció i guia general al debat Creació/Evolució, en la que es presenten les diverses qüestions que pertanyen al debat, des de la mateixa base química de la vida material fins la vida per si mateixa, i des del registre fòssil fins a la història de la terra. A més, inclou una valuosa consideració de la mateixa arrel del problema: la qüestió de la natura del mètode científic i de la seva relació amb la qüestió dels orígens. 143 pàgs.

Ed. Peregrino, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 1988.
ISBN 84-86589-07-X

Comandes a:

EUROLIBROS
Apartado 19
13350 MORAL DE CALATRAVA (Ciudad Real
Tel./FAX (926) 33 80 02


  Adalt un nivell

  Torna a l'índex general

  Torna a la pàgina principal


Nom original del fitxer: Matèria, energia, vida.rtf - preparat el dimarts, 7 octubre 1997, 10:51


© SEDIN 1997


Ens pot escriure per correu a:

SEDIN
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona)

Índex:

Índex de butlletins

Índex de línea sobre línea

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

   
orígens

   
vida cristiana

   
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 

|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||


Bandera     Union Jack     drapeau     Flagge