Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TERCERA SETMANA

LA PARAULA DE DÉU


«La paraula del Senyor perdura
eternament.»

                    1 Pere 1, 25


Allà on obrim les pàgines

     On, Paraula meravellosa Teva!

El camí de l'home en edats diverses

     En sa història ens és descrit—

De fracàs, ruïna i trist dolor,

     Trobem no obstant aquella història:

Que l'amor de Déu portarà un matí

     Que esvairà la maldat de la humanitat.

 En aquests temps en els quals la paraula de Déu és posada tan en dubte, és una benedicció pensar com un sol verset de l'Escriptura fou suficient per al Crist com autoritat, i suficient per al diable, que no va tenir una paraula que respondre.

 

* / * | * \ *

 

No m'interessen les interpretacions noves de les Escriptures; la nata està a la superfície.

 

* / * | * \ *

 

Però, ah!, com és la Paraula la seva pròpia demostració, encara que per descomptat res sinó l'Esperit de Déu pot donar-li aquest poder en nosaltres! Però només tot caminant amb Déu podem extreure la seva dolçor i alimentar-nos d'ella. Crec que l'Esperit de Déu és un mestre positiu referent a això, i ens pot donar, si ho considera oportú, pensaments desenvolupats sobre el seu contingut, però si han de brollar rius hem de beure per nosaltres mateixos com a assedegats d'ella.

 

* / * | * \ *

 

Deturem-nos ara i preguntem-nos. En què he estat ocupant avui la meva ment? Darrere de què ha estat corrent? Podries dir: «La paraula de Crist ha habitat ricament en mi»? Val, potser hem estat ocupats amb qüestions polítiques, potser amb les xerrameques del barri, o amb alguns afers nostres. Serà que la paraula del nostre propi cor, l'activitat de la nostra pròpia ment, ha estat omplint la major part del dia? Això no és Crist.

 

* / * | * \ *

 

No hi ha res més perillós que manejar la paraula a part de l'Esperit. … No sé de res que separi més de Déu que la veritat expressada sense comunió amb Déu; hi ha en això un perill peculiar.

 

* / * | * \ *

 

Déu no revela les Seves coses «als savis i entesos», sinó als «nens». No és la força de la ment humana jutjant sobre «les coses de Déu» la que rep la Seva benedicció; és l'esperit del nen que desitja «la llet espiritual no adulterada». … La ment més poderosa ha d'acudir a la paraula de Déu com un nounat.

 

* / * | * \ *

 

No hi ha una sola paraula en el llibre de Déu que no pugui alimentar les nostres ànimes.

 

* / * | * \ *

 

Estudieu la Bíblia … tot pregant. Cerqueu allí el Senyor, i no el coneixement—això també vindrà; però el cor està ben dirigit quan cerca el Senyor.

 

* / * | * \ *

 

Crec que … vostè ha estudiat massa la Bíblia, però que l’ha llegit massa poc. Sempre trobo que haig d'estar en guàrdia sobre aquesta qüestió. És l'ensenyament de Déu, i no la labor de l'home, la que ens fa entrar en els pensaments i propòsits de Déu en la Bíblia. ... Penso que ningú no creurà que no vull que es llegeixi molt, però sí que desitjo que es llegeixi amb Déu.

 

* / * | * \ *

 

Hi ha un Home que coneix la veritat, perquè Ell és la veritat, que està satisfet amb la paraula escrita, i aquest és el Senyor. No hi ha astúcia de Satanàs que la paraula de Déu no sigui suficient per vèncer-la.

 

* / * | * \ *

 

Quan aquesta vida fugissera hagi conclòs, solament romandrà el que hagi estat produït per la Paraula.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||