Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

QUARANTENA SETMANA

PODER

 

«M'ha estat donada tota potestat
en el cel i sobre la terra.»

          Mateu 28, 18

 

«Heus aquí, us dono potestat …
per sobre tot el poder de l'enemic.»

          Lluc 10, 19

 

Déu en l'Home ha estat glorificat;

     L'Home a la mà destra de Déu està assegut:

Obedient va córrer Ell en la carrera,

     I tota potestat en Ses mans Ell ha rebut.
Quan hi ha grans preparatius per dur a terme l'obra, no hi ha el reconeixement d'aquesta benedicció inherent, que «no té posada l'esperança en els fills d'homes». No espero als homes si tinc fe en Déu i actuo en l'energia d'aquesta fe. Que cadascun actuï segons el Senyor el guiï. L'Esperit de Déu no ha de quedar encadenat per l'home. Tota potestat sorgeix de l'energia directa i autoritativa de l'Esperit Sant en la persona individual.

 

* / * | * \ *

 

Ens convé una fermesa sense claudicacions, però amb serenitat, i res no manté tant l'ànima serena com la consciència de la gràcia. Aquesta és una senyal de poder, i, a més, va vinculada amb la humilitat. … Una consciència de no ser res, amb l'esperit de pau, dóna poder per vèncer totes les coses.

 

* / * | * \ *

 

No és la quantitat sinó la qualitat del meu treball el que sempre m'afligeix. No faig una altra cosa, i treballo … sense interrupció, però és el poder interior, l'abstracció del cor en Crist, per acudir des de la plenitud del poder en Ell, i no tenir res aquí que obstaculitzi l'absoluta associació de la ment amb els Seus pensaments i propòsits—Ell mateix. … És quelcom diferent acudir en la consciència de que venim de part Seva, com estant en la Seva confiança, i posseint el Seu missatge.

 

* / * | * \ *

 

És el Crist mateix que esdevé el teu poder—el poder del Crist que descansa sobre tu. El Seu poder l'obtens en la teva debilitat com el teu poder per travessar aquest món.

 

* / * | * \ *

 

En la pregària Déu és nostre, el poder es posa en moviment.

 

* / * | * \ *

 

Ens és de vital importància arribar a la fi de nosaltres mateixos. … Tota la nostra obra es fa ressò del nostre estat, i un cor ple del Crist i de la seriositat de tractar amb ànimes per a l'eternitat, que és allò de que som conscients quan n'estem plens d'Ell, i parlant de la Seva part, li dóna pes i unció.

 

* / * | * \ *

 

No podem ser l'epístola completa de Crist tret que manifestem poder sobre tots els obstacles—fins i tot sobre la mort. La mort ens ha estat donada. El creient que viu en el poder de la vida de Crist té un ple poder sobre la mort.

 

* / * | * \ *

 

No hem concentrar l'atenció en el mal, ni sentir-nos de cap manera atemorits per l'adversari, com si el Senyor no tingués tot el poder. Ell ha vençut i està guiant vers una plena benedicció, quan l'enemic quedarà encadenat. Hem de persistir amb la confiança de que el poder pertany al Senyor i que està a les Seves mans.

 

* / * | * \ *

 

En cada cas és on Déu voldria que estiguéssim que allà trobarem la Seva preciosa benedicció. Sense Ell no podem fer res. Quan Ell actua en la Seva gràcia, què en som de feliços de ser instruments del Seu poder i de la Seva bondat! I els exercicis dels nostres cors, en les dificultats de l'obra, ens condueixen a Ell, i tot el que porta a això és per a la nostra benedicció.

 

* / * | * \ *

 

Hi ha poder en el Crist, hi ha suficiència en el Crist per a tot el que ell vol que facis o siguis.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||