Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

VINTENA VUITENA SETMANA

AMOR

 

«L'amor és de Déu.»

          1 Joan 4, 7

 

Natura de Déu, amor en sa puresa,

Reben els nostres cors per gaudir de comunió.

 Quan l'amor ens guia, els homes són certament aquells pels qui ens donem a nosaltres mateixos; però Déu és Aquell a qui ens oferim.

 

* / * | * \ *

 

És una cosa summament seriosa encara que summament feliç emprendre un servei directe … El sol fet que hi hagi una inclinació no demostra que hàgim estat cridats al mateix. Crec que el senyal més segur és un amor fervent per les ànimes, i una comunicació amb Crist a causa de la necessitat present en l'ànima sobre això. … No és el desig de parlar, sinó l'afany per les ànimes i per l'edificació dels sants el que és el veritable motiu del servei.

 

* / * | * \ *

 

Quantes necessitats, amagades fins i tot en les ànimes més degradades, serien admeses … si se'ls presentés un amor, una bondat, que els donés confiança. … Quantes ànimes estan girant entorn dels plaers per fer callar els dolors morals que els turmenten! L'amor diví no solament supleix les necessitats, sinó que fa que es manifestin.

 

* / * | * \ *

 

«El qui resta en l'amor resta en Déu». … Us prego … ferventment que mantingueu aquest esperit d'amor que és la presència de Déu. … Perquè el pecat causa separació, i Déu està unint, perquè Ell és amor; i aquesta serà el guariment de totes les coses, perquè han de ser reunides en u en el Crist. … Camineu llavors en amor … i caminareu en poder, i en la glòria de Déu.

 

* / * | * \ *

 

No hi ha res que em causi més por a l'església de Crist que l'estretor de cor.

 

* / * | * \ *

 

L'amor capacita a l'home per fer front a totes les proves. Si algú l'escup en la cara, això no fa cap diferència, perquè l'amor roman; això es deu al fet que mai deriva la seva força de les circumstàncies, sinó que cavalca per damunt de totes les circumstàncies.

 

* / * | * \ *

 

Amor … és el veritable significat de la santedat, quan és real.

 

* / * | * \ *

 

«Amor envers tots els sants» és un element de la benedicció esmentada per l'apòstol, i fins i tot quant a la intel·ligència—«capacitats per comprendre amb tots els sants»; perquè ells estan en el cor de Crist, i si no hi estan en el nostre, Ell no té el Seu lloc, i el jo l'exclou a Ell en això mateix.

 

* / * | * \ *

 

L'amor, alliberat del jo, pot pensar i pensa en tot el que concerneix als altres i comprèn el que els afecta.

 

* / * | * \ *

 

L'amor no es fatiga de servir, encara que el servei pugui realitzar-se sovint enmig de proves … i per descomptat, encara que amb infreqüents encoratjaments, aquest sol ser el tenor general del servei. «Per tant, tot ho suporto per amor dels escollits».

 

* / * | * \ *

 

Quants pocs presenten la seva caritat així a Déu, i introdueixen a Déu en la seva caritat, exercitant-la per i envers Ell, encara que a favor de l'home, de manera que no perseveren menys en el seu exercici, encara que com més estimin, menys siguin estimats! És per causa de Déu.

 

* / * | * \ *

 

Els fruits de l'Esperit són amor, goig, pau, paciència, benignitat, etc. Observem que els primers d'aquests fruits són amor, goig i pau. L'Esperit produirà de cert aquests fruits pràctics que manifesten la vida del Crist a la vista dels homes, però els fruits interiors, els fruits envers Déu, vénen primer, essent la condició necessària de l'ànima per produir els altres.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||